Připojištění pro cesty do zahraničí

Na základě dohody mezi vedením rakouského Alpenvereinu a rakouskou pojišťovnou Generali Versicherung AG, pojistitelem pro ÖAV, bylo rozhodnuto, že od 1.12.2018 si mohou členové Alpenvereinu uzavírat připojištění pro cesty do zahraničí pouze přes níže uvedené stránky. Jedná se o produkt Alpenverein Premium-Einzelreiseschutz.
Připojištění Alpenverein Premium-Jahresreiseschutz si mohou sjednávat pouze členové Alpenvereinu, kteří bydlí v Rakousku.


Připojištění objednávejte:
https://alpenverein.sichermitknox.com/einzelreiseschutz


Na výše uvedených stránkách najdete podmínky připojištění v německém a anglickém jazyce. Pro sjednání připojištění klikněte na zelené pole "HIER GEHT´S ZUM BEITRITT" na konci stránky. Platba probíhá v € platební kartou.
Upozorňujeme, že toto připojištění si mohou sjednat pouze členové Alpenvereinu, kteří mají na aktuální rok zaplacené členství. Při objednávce připojištění bude tato skutečnost ověřena.


Základní informace o připojištění pro cesty do zahraničí

Toto připojištění mohou členové Alpenvereinu uzavřít pro následující případy:

a. navýšení limitů léčebných výloh na 500 000 € - nabídka pro všechny ty členy ÖAV, pro které nejsou dostatečné pojistné sazby základního pojištění (výdaje za léčebné výkony v cizině) ve výši 10 000 €.
b. pobyt mimo území republiky, který je delší než 8 týdnů - v případě pobytu v zahraničí, který je delší než 8 týdnů neplatí ta část standardního pojištění (které je součástí členství v ÖAV), která se týká výdajů za všechny lékařské výkony v cizině a další výkony a služby, které na tento segment výkonů navazují. Pojištění od 57. dne pobytu s pojistným krytím ve výši 500 000 € umožňuje tato nabídka.
c. pobyty a aktivity ve výškách nad 6000 metrů – připojištění pro členy ÖAV umožňuje pojistit i záchranné a pátrací akce, lékařské výkony v zahraničí a lékařsky zdůvodněné převozy při nehodách nad 6000 m.

Pojištění a pojistné krytí pojistné limity
Lékařské výkony v cizině
1. transport do nemocnice/převoz do € 500.000,-
2. ambulantní ošetření *
3. pobyt v nemocnici
4. transport do místa trvalého bydliště do 100% všech výdajů
5. repatriace zemřelého do 100% všech výdajů
Pojistné krytí (dle bodů 1.-5.) při neočekávaném akutním onemocnění u chronických onemocnění do € 50.000,-
Záchrana v cizině
6. záchranné akce v případě nehody, při nouzové situaci v horách nebo na vodě do € 25.000,-

* Pro ambulantní ošetření vč. předepsaných léků platí spoluúčast ve výši € 70,- za osobu.

Pojistná ochrana lékařských výkonů v cizině platí při aktivitách ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci. Pojistná ochrana za záchranu a pátrání v cizině platí pro aktivity ve volném čase. Pojištění neplatí v zemi, ve které má pojištěná osoba trvalý pobyt. Za nemoc je podle všeobecně známých lékařských standardů považován nenormální tělesný nebo duševní stav.
Místo trvalého pobytu osoby se v zásadě nachází v tom ubytování, ve kterém se tato osoba usadila s úmyslem učinit jej středem svých životních zájmů. Platí-li tento věcný předpoklad při zvážení profesních, ekonomických a společenských vztahů dané osoby pro více bydlišť, musí určit jedno jako hlavní místo pobytu, ke kterému má nejbližší vztah.


V případě lékařských výkonů jsou kryty:

1. všechny výdaje za lékařsky zdůvodněný převoz nemocného z ciziny do zdravotního zařízení v zemi trvalého pobytu nebo do místa trvalého pobytu vč. výdajů za převoz za jednu doprovodnou, postiženému blízkou osobu. Předpokladem pro převoz postiženého je kromě jeho způsobilosti k tomuto převozu i to, že
1.1 postižený je v ohrožení života nebo
1.2 léčebná péče v místě úrazu neodpovídá standartní úrovní ošetření, které by postiženému bylo poskytnuto v zemi jeho pobytu nebo
1.3 pobyt postiženého v nemocnici bude trvat více než 5 dnů
2. navýšené výdaje v zahraničí (nikoliv v zemi trvalého pobytu)
2.1 za neodkladnou a z lékařského hlediska nutnou léčbu vč. lékařem předepsaných léků,
2.2 za nutný převoz do nejbližší vhodné nemocnice
jsou kryty částkou € 500.000,-, pro ambulantní ošetření vč. předepsaných léků platí spoluúčast ve výši € 70,- za osobu.
Terapeutická léčba je léčebná léčba, která je vhodná pro všeobecně uznávaný stav lékařské vědy zdá se, že obnovuje zdraví, zlepšuje stav nebo zabraňuje zhoršení. Léčivá léčba končí, když podle lékařských důkazů již neexistuje potřeba léčivé léčby.
3. všechny výdaje za převoz zemřelého do místa jeho posledního trvalého pobytu
4. výdaje za převoz (z ciziny do místa trvalého pobytu, výdaje za převoz v zemi trvalého pobytu, výdaje za repatriaci) a pobyt v nemocnici jsou kryty jen tehdy, když tyto služby provede jedna ze smluvních organizací resp. je kontaktována asistenční linka (kontakty jsou uvedené na průkazce). V opačném případě budou tyto výdaje kryty částkou max. € 750,-
5. v Rakousku (pokud nemá zraněný/nemocný trvalý pobyt v Rakousku) jsou kryté výdaje za lékařsky nezbytnou hospitalizaci pouze v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích.
Nebude-li možné z důvodu naléhavosti hospitalizace vyhledat veřejnou nemocnici nebo nebude-li moci pojištěný ovlivnit výběr nemocnice, pojistitel uhradí odůvodněné výdaje za nezbytné lékařské ošetření také při pobytu v jiné než veřejné nemocnici. Tato povinnost plnění zaniká v okamžiku, ke kterému lze z lékařského hlediska provést převoz do veřejné nemocnice.


V případě záchranných a pátracích akcí jsou kryty:

Výdaje až do výše € 25.000,- za osobu a pojistnou událost.
Pod pojmem výdaje za záchrannou nebo pátrací akci rozumíme takové výdaje místních záchranářských týmů a organizací (při událostech v blízkosti hranic rovněž i náklady záchranářských organizací sousedního státu), které jsou nezbytně nutné, jestliže pojištěný utrpěl úraz nebo se dostal do tísně nebo do takové situace (na horách nebo na vodě), ze které musel být ať zraněn či nezraněn zachraňován (totéž platí v případě smrti).
Za výdaje za záchranné nebo pátrací akce jsou považovány pouze prokazatelné výdaje za záchranu nebo pátrání vč. převozu postiženého z místa nehody na nejbližší sjízdnou komunikaci nebo až do nejbližší nemocnice.


Pojistná ochrana platí pro jednu cestu a pro zvolenou délku pojistného období

Délka pojistného období je určena zvolenou výší ceny připojištění. Zvolenou cenu připojištění je nutné uhradit před nástupem na cestu. Uhrazením ceny pojištěnec současně potvrzuje souhlas s uvedenými podmínkami i se smluvními podmínkami tohoto připojištění. Základ smluvních podmínek tvoří pojistné podmínky Evropské cestovní pojišťovny ERV-RVB ÖAV 2018 – tyto podmínky viz dále. Všechny pojistné ochrany platí subsidiárně.
Začátek připojištění se musí shodovat se dnem odjezdu (dnem vycestování). Pokud byste rádi využili připojištění na pobyt v zahraničí, který je delší než 8 týdnů, může být začátek připojištění 57. den pobytu v zahraničí (toto však neplatí pro tarif "Svět nad 6.000 m").

CENY PŘIPOJIŠTĚNÍ V €
  Délka pojistného období Evropa Svět Svět nad 6.000 m
Jednotlivci 5 dnů 12,- 20,- 400,-
17 dnů 25,- 43,-
31 dnů 36,- 54,-
2 měsíce 74,- 111,- 650,-
3 měsíce 125,- 200,- 900,-
4 měsíce 180,- 288,- 1150,-
Rodiny 5 dní 26,- 42,- -
17 dní 52,- 88,-
31 dní 74,- 110,-
2 měsíce 150,- 224,-
3 měsíce 252,- 402,-
4 měsíce 362,- 578,-

V uvedené tabulce platí:

Rodiny – až max. 7 společně cestujících osob, z toho max. 2 dospělí – nezávisle na příbuzenských poměrech
Evropa – Evropa, všechny středomořské státy a ostrovy, Jordánsko, Madeira, Azorské ostrovy, Kanárské ostrovy a Rusko
Svět nad 6000 m – pojistná ochrana u uvedených tarifů platí také při vícedenních výstupech na vrcholy vyšší než 6000 m, které jsou turisticky organizované a vedené průvodcem či vůdcem s platným oprávněním. Zvoleným tarifem musí být pokryta celá doba cesty.

O připojištění platné pro výstupy na vrcholy vyšší než 6000 m, které si členové organizují sami nebo nejsou vedené průvodcem či vůdcem, je možné pojišťovnu požádat. Zpracování nabídky trvá obvykle 2 pracovní dny.ALPENVEREIN PREMIUM EINZELREISESCHUTZ - OMEZENÍ A VÝJIMKY:

Pojistná ochrana se v případě lékařských výkonů nevztahuje na:

- léčebné výkony a služby, které byly započaty před začátkem zahraniční cesty;
- léčebné výkony a služby u chronických onemocnění kromě těch, které jsou nutné při řešení akutních a náhlých záchvatů;
- léčebné výkony a služby, kvůli kterým byla zahraniční cesta uskutečněna;
- ošetření zubů kromě těch léčebných výkonů a služeb, které jsou nutné při akutním a bolestivém onemocnění zubů;
- léčebné výkony a služby při umělém přerušení těhotenství, při vyšetřování těhotných nebo při porodech. Pojištěny jsou však výkony a služby při předčasných porodech, které nastanou dříve než dva měsíce před přirozeným termínem porodu;
- léčebné výkony a služby, které jsou spojeny s odstraňováním následků nadměrného používání alkoholu, používání návykových látek a léků;
- kosmetická ošetření, lázeňské služby a rehabilitační procesy;
- preventivní očkování;
- léčení nemocí a následků úrazů, k nimž dojde při válečných operacích jakéhokoliv druhu, při potlačování nepokojů nebo při úmyslně spáchaných trestných činech;
- léčení nemocí, které vzniknou při aktivní účasti na veřejně pořádaných sportovních soutěžích a při tréninku na těchto soutěžích pokud je při těchto soutěžích vyplácena odměna nebo mzda
- léčení nemocí a následků úrazů při aktivní účasti na místních, republikových a mezinárodních závodech a soutěžích při severském a alpském lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo v sáňkování, stejně tak i při tréninku na takovéto závody a soutěže;
- léčení nemocí, které vzniknou v důsledku škodlivých účinků jaderného záření nebo ionizujícího záření, které je definováno příslušnými zákony;
- lékařská ošetření nemocí a úrazů při používání leteckých prostředků (např. draků, padákových kluzáků), letadel (soukromých motorových a větroňů) a při parašutismu. Pojištěno je ale používání motorových letadel, která jsou schválena pro přepravu osob (např. obchodní letadla), cestujícím – vyjma motorových kluzáků a ultralehkých letadel. Za cestujícího se nepovažuje osoba, která se přímo podílí na řízení letadla nebo je členem posádky, ani osoba, která pomocí letadla vykonává profesní činnost; - léčení nemocí a následků úrazů členů záchranářských týmů a organizací, které vzniknou při záchranných akcích nebo akcích podobného charakteru uskutečněných na základě pověření záchranářské organizace;
- léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly při účasti na motoristických soutěžích (a při kvalifikačních jízdách nebo při rallye) a při jízdě na tréninkových jízdách souvisejících s těmito soutěžemi;
- léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou při pokusech o rekordy v oblasti rychlosti, potápění a letectví;
- úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem na hory s vrcholem v nadmořské výšce nad 6 000 m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem, pojištěny jsou však cesty po pevnině v Norsku, Švédsku a Finsku, pevninou se rozumí ta část země, na kterou se lze dostat po cestě po souši), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska;
- léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou při potápění, pokud nemá pojištěný mezinárodní oprávnění pro potápění na příslušnou hloubku, nebo pokud není účastníkem kurzu pod odborným vedením. V každém případě není pojištěno potápění v hloubce více jak 40 m, stejně tak jako potápění pod ledem nebo potápěčské expedice;
- léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou při závodech a soutěžích na horském kole (downhill, four cross, dirt jump) a při jízdě na tréninkových a kvalifikačních jízdách souvisejících s těmito soutěžemi;
- léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou při účastech na expedicích.

Pojistná ochrana se u záchranných a pátracích akcí nevztahuje na:

- úraz, které vzniknou při profesionální či jiné činnosti prováděné za úplatu, jakož i na úrazy členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích a cvičeních prováděných z pověření záchranné organizace; pojištěna je ale placená činnost členů Rakouského svazu horských vůdců (Österreichischer Bergführerverband), jakož i certifikovaných horských a lyžařských vůdců, stejně jako činnost úředně schválených a certifikovaných turistických průvodců;
- úrazy při používání motorových vozidel;
- úrazy při používání leteckých prostředků (např. draků, padákových kluzáků), letadel (soukromých motorových a větroňů) a při parašutismu. Pojištěno je ale používání motorových letadel, která jsou schválena pro přepravu osob (např. obchodní letadla), cestujícím – vyjma motorových kluzáků a ultralehkých letadel;
- úrazy při účasti na místních, republikových a mezinárodních závodech a soutěžích při klasickém nebo sjezdovém lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo při sáňkování. A při tréninku na takovéto závody a soutěže;
- léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou při pokusech o rekordy v oblasti rychlosti, potápění a letectví;
- úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem na hory s vrcholem v nadmořské výšce nad 6 000 m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem; pojištěny jsou však cesty po pevnině v Norsku, Švédsku a Finsku, pevninou se rozumí ta část země, na kterou se lze dostat po cestě po souši), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska;
- léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou při potápění, pokud nemá pojištěný mezinárodní oprávnění pro potápění na příslušnou hloubku, nebo pokud není účastníkem kurzu pod odborným vedením. V každém případě není pojištěno potápění v hloubce více jak 40 m, stejně tak jako potápění pod ledem nebo potápěčské expedice;
- léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou při závodech a soutěžích na horském kole (downhill, four cross, dirt jump) a při jízdě na tréninkových a kvalifikačních jízdách souvisejících s těmito soutěžemi;
- léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou při účastech na expedicích.

Poznámky:

Expedice - treky nejsou považovány za expedice a proto se na ně v plném rozsahu vztahuje pojištění. Pokud jsou v rámci trekových akcí nabízeny jednodenní výstupy na vrcholy vyšší než 6 000 m, nejsou takovéto výstupy považovány za expedice.
Vrcholy vyšší než 6000 m – dle tarifu svět nad 6000 m platí pojistná ochrana také při vícedenních výstupech na vrcholy vyšší než 6000 m.
Antarktida, Arktida nebo Grónsko – pojištění do těchto oblastí nelze sjednat.

SOS Service 24 hodin nouzové volání
Pozor! Před převozem z ciziny do místa trvalého pobytu, převozem v zemi trvalého pobytu a před repatriací (nikoliv před pátrací nebo záchrannou akcí) je nutné kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at (jinak bude za převoz uhrazena částka nejvýše 750 EURO).

POJISTITEL:
Europäische Reiseversischerung AG, Kratochwjlestraße 4, A 1220 Wien, sídlo Wien, Firmenbuch HG Wien FN 55418y, DVR-Nr. 0490083.


Österreichischer Alpenverein ani ALPY, spol. s r.o. neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady nabízí Österreichischer Alpenverein a ALPY, spol. s r.o. svým členům vždy jako službu a v žádném případě nejsou právně závazné.