Nehoda a pojistná událost - jak postupovat

NEHODA

- dojde-li k nehodě, při které je třeba zajistit pomoc, ohlásí se událost na stanici horské služby, na nejbližší chatě, na linku 112 atd.
- při ohlášení nehody je nutné udat základní informace o nehodě, popsat místo nehody, uvést jména postižených i informace o jejich členství v ÖAV (číslo průkazu ÖAV)
- je nutné vyčkat na příchod nebo přílet záchranářů (helikoptéra, pozemní záchranářský tým) nebo postupovat dle jejich pokynů
- postižený člen předkládá záchranářům průkaz ÖAV
- následuje-li vzdušný nebo pozemní transport do nejbližší nemocnice, je vhodné, když postižený člen ÖAV má doprovod (doprovodná osoba může být např. jeden ze skupiny, který byl účasten při nehodě - doprovázející osoba nemusí být členem ÖAV)


ZÁCHRANNÁ AKCE

- za záchrannou akci vystaví záchranářská organizace fakturu, kterou posílá na adresu postiženého člena ÖAV, která je uvedena v průkazu ÖAV
- po obdržení faktury postižený člen ÖAV tuto fakturu neplatí
- fakturu je třeba ve vlastním zájmu v co nejkratší době poslat k likvidaci (na ALPY nebo na KNOX) spolu s řádně vyplněným formulářem o pojistné události (německy Schadenmeldung či anglicky Notification of claim) - viz informace níže


OŠETŘENÍ NEBO POBYT V NEMOCNICI

- při ambulantním ošetření nebo při příjmu v nemocnici se postižený člen ÖAV identifikuje nejprve průkazem EHIC (evropský průkaz zdravotního pojištění)
- v případě hospitalizace je nutné kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at
- za ambulantní ošetření i za léky provede obvykle postižený člen ÖAV na místě úhradu ošetřujícímu lékaři. Od lékaře obdrží lékařskou zprávu, fakturu a doklad o výši provedené úhrady - doklady jsou vystaveny na jméno ošetřeného člena ÖAV.
- za pobyt v nemocnici i za provedené lékařské služby vč. poskytnutých léků postižený člen ÖAV obvykle v nemocnici neplatí - úhrada se provádí fakturou, kterou obdrží postižený člen ÖAV většinou až po návratu na adresu svého trvalého bydliště. Někdy obdrží postižený člen ÖAV fakturu i lékařskou zprávu při opuštění nemocnice do vlastních rukou.
- dokumentaci za ambulantní ošetření (lékařská zpráva a doklad o provedené úhradě za ošetření) i dokumentaci za pobyt v nemocnici (lékařská zpráva a faktura) předkládá postižený člen ÖAV k likvidaci nejprve po linii své zákonné zdravotní pojišťovny (VZP, OZP, ZPMV, ...)
- postižený člen ÖAV požádá svou zákonnou zdravotní pojišťovnu (VZP, OZP, ZPMV, ...) o refundaci nákladů a o písemné vyjádření, jakou částkou se tato zákonná pojišťovna na likvidaci výše uvedených výdajů podílela
- před repatriací (lékařsky nutným převozem do místa bydliště) je nutné kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at, jinak bude uhrazena jen částka do 750 €


HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI

- hlášení o pojistné události předkládá postižený člen ÖAV na formuláři - německy nebo anglicky
- pro záchranné akce, pro převozy a pro lékařské výdaje je platný formulář Schadenmeldung für Bergungs-, Rückhol-, Heilbehandlungskosten resp. Notification of claim for rescue, repatriation and medical treatment cost
- pro pojištění zákonné odpovědnosti platí formulář Schadenmeldung Haftpflichtversicherung resp. Notification of claim under third party liability insurance
- pro pojištění právní ochrany platí formulář Schadenmeldung Rechtsschutzversicherung resp. Notification of claim under legal expences insurance
- formuláře jsou ke stažení zde
- formulář je nutné vyplnit německy nebo anglicky (i v případě, že vyplňujte formulář s českými či slovenskými popisky)


PŘÍLOHY K HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI

K vyplněnému formuláři o pojistné události je nutné přiložit:
1. v případě záchranné akce fakturu či faktury za tyto akce
2. v případě ambulantního ošetření lékařské zprávy, doklady o provedené úhradě za ošetření a pak také potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů za podílela; protože postižený člen AV provádí obvykle úhradu nebo částečnou úhradu těchto výkonů, uvede na Hlášení o pojistné události i číslo svého účtu v mezinárodním formátu (IBAN a BIC)
3. v případě pobytu v nemocnici lékařské zprávy, faktury za ošetření a lékařské výkony v nemocnici a pak také potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů podílela. Pokud se postižený člen AV podílel na úhradě faktur za pobyt nebo lékařské výkony v nemocnici, doloží doklady o provedené úhradě těchto výkonů a i v tomto případě číslo svého účtu v mezinárodním formátu (IBAN a BIC)
- lékařské zprávy a faktury, které jsou v češtině, musí být přeloženy do němčiny nebo angličtiny (nemusí být odborný překlad)
- pokud posíláte více dokumentů, přiložte očíslovaný seznam všech příloh


ZASLÁNÍ DOKUMENTACE

od 1.10.2021 dochází ke změně při zasílání dokumentace
- veškeré dokumenty (vyplněné hlášení, faktury, lékařské zprávy) je třeba posílat elektronicky e-mailem ve formátu PDF či JPG (oskenované či vyfocené - musí být čitelné)
- originály faktur a dalších dokumentů již není třeba posílat poštou, člen ÖAV si tyto dokumenty uschová, při likvidaci pojistné události může člena ÖAV rakouská pojišťovna požádat o zaslání originálů poštou
- dokumentace připravená a uspořádaná výše uvedeným způsobem může být zaslána k likvidaci buď na ALPY (alpy@alpy.cz), nebo na agenturu KNOX (av-service@knox.co.at)
- pokud členové ALPENVEREIN.CZ pošlou výše uvedenou dokumentaci na ALPY, je třeba k dokumentům přidat navíc vyplněnou a podepsanou plnou moc; společnost ALPY zajišťuje pomoc při vyřizování a likvidaci pojistné události; ALPY tento servis poskytuje pouze členům ALPENVEREIN.CZ, členům jiných sekcí tento servis neposkytujeme
- pokud pošlete dokumenty na KNOX, ALPY do probíhající komunikace již nebude a nemůže zasahovat

Formuláře jsou ke stažení zde


SMRTELNÝ ÚRAZ

- je nutné nejprve kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at
- budete-li organizovat převoz pozůstalého zpět do ČR, můžete kontaktovat Pohřební ústav hl. m. Prahy (tel. 800 10 10 50), případně pohřební službu ve Vašem okolí


POJISTNÁ UDÁLOST, KTERÁ SE STANE NA ÚZEMÍ ČR

Pokud se členovi ÖAV stane úraz na území ČR a postižený je zaměstnán nebo je řádný student tj. platí zákonné zdravotní pojištění, je úraz vyřizován a likvidován po linii zákonné zdravotní pojišťovny - při úrazu se předkládá průkaz pojištěnce (VZP, OZP, ....).
Dojde-li při úrazu člena ÖAV v ČR k poškození zdraví s následkem trvalé invalidity a pokud má tento poškozený člen ÖAV připojištění trvalé invalidity, pak uplatní toto připojištění v plném rozsahu. Totéž platí pro pojištění zákonné odpovědnosti i právní ochrany.