Nehoda a pojistná událost - jak postupovat

záchrana

foto: P.Šilhán


NEHODA

- dojde-li k nehodě, při které je třeba zajistit pomoc, ohlásí se událost na stanici horské služby, na nejbližší chatě, na linku 112 atd.
- při ohlášení nehody je nutné udat základní informace o nehodě, popsat místo nehody, uvést jména postižených i informace o jejich členství v ÖAV (číslo průkazu ÖAV)
- je nutné vyčkat na příchod nebo přílet záchranářů (helikoptéra, pozemní záchranářský tým) nebo postupovat dle jejich pokynů
- postižený člen předkládá záchranářům průkaz ÖAV
- následuje-li vzdušný nebo pozemní transport do nejbližší nemocnice, je vhodné, když postižený člen ÖAV má doprovod (doprovodná osoba může být např. jeden ze skupiny, který byl účasten při nehodě - doprovázející osoba nemusí být členem ÖAV)


ZÁCHRANNÁ AKCE

- za záchrannou akci vystaví záchranářská organizace fakturu, kterou posílá na adresu postiženého člena ÖAV, která je uvedena v průkazu ÖAV
- po obdržení faktury postižený člen ÖAV tuto fakturu neplatí
- fakturu je třeba ve vlastním zájmu v co nejkratší době poslat k likvidaci (viz níže)


OŠETŘENÍ NEBO POBYT V NEMOCNICI

- při ambulantním ošetření nebo při příjmu v nemocnici se postižený člen ÖAV identifikuje nejprve průkazem EHIC (evropský průkaz zdravotního pojištění)
- v případě hospitalizace je nutné kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at
- za ambulantní ošetření i za léky provede obvykle postižený člen ÖAV na místě úhradu ošetřujícímu lékaři. Od lékaře obdrží lékařskou zprávu, fakturu a doklad o výši provedené úhrady - doklady jsou vystaveny na jméno ošetřeného člena ÖAV.
- za pobyt v nemocnici i za provedené lékařské služby vč. poskytnutých léků postižený člen ÖAV obvykle v nemocnici neplatí - úhrada se provádí fakturou, kterou obdrží postižený člen ÖAV většinou až po návratu na adresu svého trvalého bydliště. Někdy obdrží postižený člen ÖAV fakturu i lékařskou zprávu při opuštění nemocnice do vlastních rukou.
- dokumentaci za ambulantní ošetření (lékařská zpráva a doklad o provedené úhradě za ošetření) i dokumentaci za pobyt v nemocnici (lékařská zpráva a faktura) předkládá postižený člen ÖAV k likvidaci nejprve po linii své zákonné zdravotní pojišťovny (VZP, OZP, ZPMV, ...)
- postižený člen ÖAV požádá svou zákonnou zdravotní pojišťovnu (VZP, OZP, ZPMV, ...) o refundaci nákladů a o písemné vyjádření, jakou částkou se tato zákonná pojišťovna na likvidaci výše uvedených výdajů podílela
- před repatriací (lékařsky nutným převozem do místa bydliště) je nutné kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at, jinak bude uhrazena jen částka do 750 €


HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI - ZASLÁNÍ DOKUMENTACE

Od dubna 2022 je možné zasílat dokumenty pouze online vyplněním formuláře na stránkách oeav.mitgliederversicherungsservice.at.
Formulář je třeba vyplnit ANGLICKY nebo NĚMECKY.

Vyplněné hlášení (Schadenmeldung) ani faktury se již neposílají emailem ani poštou. Údaje, které se vyplňovaly do hlášení, je nyní třeba vyplnit přímo na uvedených stánkách, faktury či lékařské zprávy je třeba dle pokynů nahrát při vyplnění formuláře.
Po vyplnění obdrží člen potvrzení o odeslání.

Ve výjimečných případech (např. při nefunkčním formuláři) je možné poslat hlášení e-mailem na agenturu KNOX (av-service@knox.co.at).


SMRTELNÝ ÚRAZ

- je nutné nejprve kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at
- budete-li organizovat převoz pozůstalého zpět do ČR, můžete kontaktovat Pohřební ústav hl. m. Prahy (tel. 800 10 10 50), případně pohřební službu ve Vašem okolí


POJISTNÁ UDÁLOST, KTERÁ SE STANE NA ÚZEMÍ ČR

Pokud se členovi ÖAV stane úraz na území ČR a postižený je zaměstnán nebo je řádný student tj. platí zákonné zdravotní pojištění, je úraz vyřizován a likvidován po linii zákonné zdravotní pojišťovny - při úrazu se předkládá průkaz pojištěnce (VZP, OZP, ....).
Dojde-li při úrazu člena ÖAV v ČR k poškození zdraví s následkem trvalé invalidity a pokud má tento poškozený člen ÖAV připojištění trvalé invalidity, pak uplatní toto připojištění v plném rozsahu. Totéž platí pro pojištění zákonné odpovědnosti i právní ochrany.