Nehoda a pojistná událost - jak postupovat

NEHODA

- dojde-li k nehodě, při které je třeba zajistit pomoc, ohlásí se událost na stanici horské služby, na nejbližší chatě, na linku 112 atd.
- při ohlášení nehody je nutné udat základní informace o nehodě, popsat místo nehody, uvést jména postižených i informace o jejich členství v ÖAV (číslo průkazu ÖAV)
- je nutné vyčkat na příchod nebo přílet záchranářů (helikoptéra, pozemní záchranářský tým) nebo postupovat dle jejich pokynů
- postižený člen předkládá záchranářům průkaz ÖAV
- následuje-li vzdušný nebo pozemní transport do nejbližší nemocnice, je vhodné, když postižený člen ÖAV má doprovod (doprovodná osoba může být např. jeden ze skupiny, který byl účasten při nehodě - doprovázející osoba nemusí být členem ÖAV)


ZÁCHRANNÁ AKCE

- za záchrannou akci vystaví záchranářská organizace fakturu, kterou posílá na adresu postiženého člena ÖAV, která je uvedena v průkazu ÖAV
- po obdržení faktury postižený člen ÖAV tuto fakturu neplatí
- originál faktury je třeba ve vlastním zájmu v co nejkratší době poslat k likvidaci (na ALPY nebo na KNOX) spolu s řádně vyplněným formulářem o pojistné události (německy Schadenmeldung či anglicky Notification of claim)


OŠETŘENÍ NEBO POBYT V NEMOCNICI

- při ambulantním ošetření nebo při příjmu v nemocnici se postižený člen ÖAV identifikuje nejprve průkazem EHIC (evropský průkaz zdravotního pojištění)
- v případě hospitalizace je nutné kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at
- za ambulantní ošetření i za léky provede obvykle postižený člen ÖAV na místě úhradu ošetřujícímu lékaři. Od lékaře obdrží lékařskou zprávu, fakturu a doklad o výši provedené úhrady - doklady jsou vystaveny na jméno ošetřeného člena AV.
- za pobyt v nemocnici i za provedené lékařské služby vč. poskytnutých léků postižený člen ÖAV obvykle v nemocnici neplatí - úhrada se provádí fakturou, kterou obdrží postižený člen ÖAV většinou až po návratu na adresu svého trvalého bydliště. Někdy obdrží postižený člen ÖAV fakturu i lékařskou zprávu při opuštění nemocnice do vlastních rukou.
- dokumentaci za ambulantní ošetření (lékařská zpráva a doklad o provedené úhradě za ošetření) i dokumentaci za pobyt v nemocnici (lékařská zpráva a faktura) předkládá postižený člen ÖAV k likvidaci nejprve po linii své zákonné zdravotní pojišťovny (VZP, OZP, ZPMV, ...)
- postižený člen ÖAV požádá svou zákonnou zdravotní pojišťovnu (VZP, OZP, ZPMV, ...) o refundaci nákladů a o písemné vyjádření, jakou částkou se tato zákonná pojišťovna na likvidaci výše uvedených výdajů podílela
- před repatriací (lékařsky nutným převozem do místa bydliště) je nutné kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at, jinak bude uhrazena jen částka do 750 €


HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI

- hlášení o pojistné události předkládá postižený člen AV na formuláři - německy nebo anglicky
- pro záchranné akce, pro převozy a pro lékařské výdaje je platný formulář SCHADENMELDUNG FÜR BERGUNGS-, RÜCKHOL-, HEILBEHANDLUNGSKOSTEN resp. NOTIFICATION OF CLAIM FOR RESCUE, REPATRIATION AND MEDICAL TREATMENT COST
- pro pojištění zákonné odpovědnosti platí formulář Schadenmeldung Haftpflichtversicherung resp. Notification of claim under third party liability insurance
- pro pojištění právní ochrany platí formulář Schadenmeldung Rechtsschutzversicherung resp. Notification of claim under legal expences insurance
- formuláře jsou ke stažení zde
- formulář je nutné vyplnit německy nebo anglicky (rukou nebo na stroji/PC), musí být podepsán vlastní rukou a poslán poštou; sken zaslaný elektronicky pojišťovna neakceptuje


PŘÍLOHY K HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI

K vyplněnému formuláři o pojistné události je nutné přiložit:
1. v případě záchranné akce originál faktury nebo faktur za tyto akce
2. v případě ambulantního ošetření originály nebo kopie lékařské zprávy, doklad o provedené úhradě za ošetření a pak také originál potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů za podílela; protože postižený člen AV provádí obvykle úhradu nebo částečnou úhradu těchto výkonů, uvede na Hlášení o pojistné události i číslo svého účtu v mezinárodním formátu (IBAN a BIC)
3. v případě pobytu v nemocnici originály nebo kopie lékařské zprávy, faktur za ošetření a lékařské výkony v nemocnici a pak také originál potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů podílela. Pokud se postižený člen AV podílel na úhradě faktur za pobyt nebo lékařské výkony v nemocnici, doloží doklady o provedené úhradě těchto výkonů a i v tomto případě číslo svého účtu v mezinárodním formátu (IBAN a BIC)
- lékařské zprávy a faktury, které jsou v češtině, musí být přeloženy do němčiny nebo angličtiny (nemusí být odborný překlad)
- pokud posíláte více dokumentů, přiložte očíslovaný seznam všech příloh


ZASLÁNÍ DOKUMENTACE

- dokumentace připravená a uspořádaná výše uvedeným způsobem může být zaslána k likvidaci buď na ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 nebo na KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstrasse 23, A 6063 Rum, AUSTRIA.
- pokud členové sekce Praha – Innsbruck (č. 608) pošlou výše uvedenou dokumentaci na ALPY, je třeba k dokumentům přidat navíc vyplněnou a podepsanou plnou moc; společnost ALPY zajišťuje poradenství a servis při vyřizování a likvidaci pojistné události; ALPY tento servis poskytuje pouze členům sekce Praha - Innsbruck (č.608), tj. těm, kteří jsou registrováni přes ALPENVEREIN.CZ, členům jiných sekcí tento servis neposkytujeme
- pokud pošlete dokumenty na KNOX, ALPY do probíhající komunikace již nebude a nemůže zasahovat
- doporučujeme, aby si každý před odesláním dokumentace k likvidaci zhotovil kopie všech zasílaných dokladů

Formuláře jsou ke stažení zde


SMRTELNÝ ÚRAZ

- je nutné nejprve kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at
- budete-li organizovat převoz pozůstalého zpět do ČR, můžete kontaktovat Pohřební ústav hl. m. Prahy (pí Lacinová nebo pí Kočí, tel. +420 222 861 156, mobil: 602 266 547), případně pohřební službu ve Vašem okolí


POJISTNÁ UDÁLOST, KTERÁ SE STANE NA ÚZEMÍ ČR

Pokud se členovi AV stane úraz na území ČR a postižený je zaměstnán nebo je řádný student tj. platí zákonné zdravotní pojištění, je úraz vyřizován a likvidován po linii zákonné zdravotní pojišťovny - při úrazu se předkládá průkaz pojištěnce (VZP, OZP, ....).
Dojde-li při úrazu člena AV v ČR k poškození zdraví s následkem trvalé invalidity a pokud má tento poškozený člen AV připojištění trvalé invalidity, pak uplatní toto připojištění v plném rozsahu. Totéž platí pro pojištění zákonné odpovědnosti i právní ochrany.